Všeobecné obchodné podmienky

VŠEOBECNÉ OBCHODNÉ PODMIENKY spoločnosti ProFyzio, s. r. o. pri poskytovaní fyzioterapeutickej zdravotnej starostlivosti, vzdelávaní a predaji tovaru (ďalej len „VOP“)

I. Úvodné ustanovenia

1. Tento dokument predstavuje obchodné podmienky pri poskytovaní fyzioterapeutickej zdravotnej starostlivosti - fyzioterapia funkčných a štrukturálnych porúch pohybového systému; certifikovaná pracovná činnosť: mobilizačné techniky a iných služieb zameraných na regeneráciu a rekondíciu (ďalej len „Služby“), ako aj pri vzdelávaní a predaji tovaru, a to konečným užívateľom (ďalej len „Klient“ v príslušnom gramatickom tvare) spoločnosťou ProFyzio s. r. o., so sídlom Grösslingová 46, 85110 Bratislava, IČO: 47478594, spoločnosť s ručením obmedzeným zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel: Sro, vložka č.: 94073/B (ďalej len „Poskytovateľ“).

2. Spoločnosť je prevádzkovateľom internetovej stránky https://gynfyzio.sk (ďalej len ako “Webová stránka”), ktorej funkciami sú najmä: - poskytovanie informácií o povahe a zameraní Spoločnosti a poskytovaných Službách; - poskytovanie informácie o ordinačných hodinách a možnosti objednať sa cez rezervačný systém bodyfitx; - Blog zameraný na články z prostredia fyzioterapie; - informačná platforma o usporiadaní podujatí a workshopov zameraných na fyzioterapiu; - zverejnenie cenníka jednotlivých Služieb.

3. Tieto VOP sú neoddeliteľnou súčasťou každej a akejkoľvek zmluvy, dohody, objednávky a/alebo iného dokumentu záväzkovo-právnej povahy, ku ktorým dôjde a/alebo môže dôjsť medzi Klientmi a/alebo tretími osobami a Poskytovateľom pri poskytovaní Služieb, pokiaľ sa zmluvné strany nedohodnú inak. Týmito VOP sa spravujú taktiež všetky právne a záväzkové vzťahy vyplývajúce alebo súvisiace s predajom Tovaru alebo poskytovaním Služieb medzi Klientom a Poskytovateľom

II. Poskytovanie Služieb a rezervácia

1. Rezervácia termínov poskytovania Služieb cez rezervačný systém bodyfitx na stránke Poskytovateľa alebo mailom na adrese gynfyzio@gmail.com. Rezervácia je pre Klienta záväzná a jej zrušenie sa riadi podmienkami uvedenými v čl. IV. týchto VOP.

2. Klient berie na vedomie, že Poskytovateľ nemá uzatvorenú zmluvu so žiadnou zdravotnou poisťovňou o poskytovaní zdravotnej starostlivosti a úhrady za poskytované Služby sú uhrádzané mimo systému verejného zdravotného poistenia, t. j. výlučne Klientom.

3. Po obdržaní rezervácie termínu poskytovania Služieb niektorým zo spôsobov podľa ods. 1 tohto článku VOP sa Poskytovateľ zaväzuje túto potvrdiť, a to rovnakým spôsobom, akým rezerváciu Poskytovateľ prijal, pokiaľ sa zmluvné strany nedohodnú inak. Momentom potvrdenia rezervácie termínu poskytovania Služieb dochádza medzi zmluvnými stranami k uzavretiu zmluvy o poskytovaní služieb, ktorej predmetom je záväzok Poskytovateľa vykonať niektorú alebo viacero Služieb a záväzok Klienta uhradiť Poskytovateľovi dohodnutú cenu.

4. Poskytovateľ vykonáva Služby ako subjekt oprávnený poskytovať fyzioterapeutické služby a tieto vykonáva s odbornou starostlivosťou a prostredníctvom na to oprávnených osôb.

5. Klient je povinný pred samotným poskytnutím Služby zo strany Poskytovateľa uviesť mu pravdivo a úplne svoj zdravotný stav, všetky a akékoľvek zdravotné problémy a/alebo všetky a akékoľvek ďalšie skutočnosti podstatné pri vykonaní Služieb alebo v súvislosti s nimi, ktoré sú podstatné s ohľadom na ochranu zdravia a prevencie vzniku ujmy na zdraví Klienta a/alebo škody na majetku Klienta, Klient sa zaväzuje uviesť všetko a nič nezamlčať, pričom podpisom vstupného dotazníka (Súhlas s GDPR a Informovaný súhlas) Klient čestne vyhlasuje splnenie svojej vyššie uvedenej povinnosti. V prípade preukázania skutočnosti, že informácie podľa tohto odseku tohto článku VOP neboli zo strany Klienta uvedené v celku, pravdivo a/alebo boli Klientom zamlčané podstatné skutočnosti, Poskytovateľ nenesie zodpovednosť za škodu a/alebo ujmu na zdraví spôsobenú Klientovi alebo tretej osobe.

6. Osoby mladšie ako 18 rokov (ďalej len „Mladiství“) sa môžu podrobiť poskytovaniu Služieb u Poskytovateľa výlučne s písomným súhlasom rodiča alebo iného zákonného zástupcu alebo za prítomnosti týchto osôb. Rodič a/alebo iný zákonný zástupca zodpovedajú za vznik škody spôsobenej Poskytovateľovi zo strany Mladistvého.

7. Klienti sú povinní riadiť sa pri poskytovaní Služieb, ako aj v súvislosti s poskytovanými Službami pokynmi Poskytovateľa.

III. Ponúkanie a predaj Tovaru

1. Poskytovateľ ponúka na predaj konečným užívateľom rozličné produkty, prípravky, predmety, pomôcky a iný tovar súvisiaci so zdravím, zdravým životným štýlom, pohybom, fyzioterapiou, pohybovou rehabilitáciou, cvičením a aktívnym životným štýlom (na účely týchto VOP len „Tovar“).

2. Tovar je ponúkaný na predaj výlučne v prevádzkových priestoroch Poskytovateľa a Poskytovateľ nevykonáva predaj akéhokoľvek Tovaru na diaľku.

3. Informácie o Tovare, vrátane uvedenia ceny jednotlivého Tovaru a jeho hlavných vlastností sú poskytované Poskytovateľom priamo v prevádzke Poskytovateľa. Ceny tovaru sú uvedené vrátane dane z pridanej hodnoty. Toto ustanovenie nevylučuje dojednanie kúpnej zmluvy za individuálne dohodnutých podmienok.

4. Všetka prezentácia Tovaru umiestnená v prevádzke Poskytovateľa alebo uvedená Klientovi Poskytovateľom je výlučne informatívneho charakteru a Poskytovateľ a Klient nie sú povinní uzavrieť kúpnu zmluvu k tomuto Tovaru.

5. Tovar môže byť prevzatý Kupujúcim osobne priamo pri jeho kúpe alebo po jeho doobjednaní Poskytovateľom v prevádzke Poskytovateľa, pokiaľ sa zmluvné strany nedohodnú inak.

IV. Zrušenie termínu rezervácie

1. Bezplatné zrušenie rezervácie termínu poskytovania Služieb zo strany Klienta je možné najneskôr do 24 hodín pred rezervovaným termínom, a to formou e-mailu, SMS alebo na kontakty uvedené Poskytovateľom na Webovej stránke a/alebo formou inej vhodnej metódy oznámenia tejto skutočnosti Poskytovateľovi. Ak dôjde k zrušeniu termínu zo strany Klienta neskôr, t. j. pri nedodržaní lehoty na zrušenie termínu poskytovania Služieb podľa predchádzajúcej vety, Poskytovateľ je oprávnený účtovať Klientovi plnú výšku rezervovanej Služby. V prípade, že ide o vzdelávaciu aktivitu zo strany Klienta je možné odstúpiť od rezervácie účasti najneskôr 3 dni pred uskutočnením vzdelávacej aktivity bez udania dôvodu a má nárok na vyplatenie poplatku, ak platil za rezerváciu v predstihu vo výške sto percent.

2. Bezplatné zrušenie účasti na termíne poskytovania Služieb je možné len zo závažných dôvodov a po náležitom odôvodnení Klientom a taktiež v prípade novozistených zdravotných ťažkostí a/alebo obmedzení, ktoré objektívne znemožňujú Klientovi poskytnutie Služby a/alebo Služieb absolvovať.

3. Pokiaľ sa Klient nemôže zúčastniť termínu poskytovania Služieb alebo vzdelávacej aktivity, môže si tento termín po dohode s Poskytovateľom nahradiť v iný termín, pokiaľ je taký k dispozícií v najbližšom kalendárnom týždni alebo roku v prípade vzdelávacej aktivity alebo po dohode s Poskytovateľom túto lekciu posunúť inému Klientovi bez ďalšieho poplatku.

V. Cena Služieb a platobné podmienky

1. Cena Služieb je uvedená v aktuálne platnom cenníku Poskytovateľa, ktorý je dostupný taktiež na Webovej stránke poskytovateľa (ďalej len „Cena“).

2. Cenu Služieb môže Klient uhradiť: - bezhotovostne prevodom na bankový účet Poskytovateľa na základe vystavenej faktúry , alebo v hotovosti na prevádzke Poskytovateľa.

3. Cena Služieb, ako aj cena Tovarov, je uvedená s príslušnou sadzbou DPH podľa platných, všeobecne záväzných právnych predpisov.

4. Pokiaľ sa zmluvné strany nedohodli inak, v prípade platby za Služby v hotovosti je Cena splatná pri poskytnutí Služby, v prípade bezhotovostného bankového prevodu do 3 pracovných dní odo dňa po Záväzok Klienta zaplatiť Cenu je splnený momentom pripísania príslušnej čiastky zodpovedajúcej Cene na bankový účet Poskytovateľa.

5. V prípade platby za Tovar je možné cenu uhradiť prevodom na základe vystavenej faktúry alebo v hotovosti na prevádzke Poskytovateľa.

6. Poskytovateľ nepožaduje od Klienta vopred žiadnu platbu zálohy či inej obdobnej platbu. V prípade, že ide o vzdelávaciu aktivitu organizovanú Poskytovateľom Klient je oprávnený vykonať platbu za poskytovanie Služieb aj vopred a Poskytovateľ mu týmto garantuje miesto na danej vzdelávacej aktivite.

7. Podľa zákona o evidencii tržieb je Poskytovateľ povinný pri platbe v hotovosti alebo platobnou kartou vystaviť Klientovi pokladničný doklad za platbu Tovaru a/alebo Poskytnutia Služieb. Zároveň je povinný zaevidovať prijatú tržbu u správcu dane online. V prípade platby bankovým prevodom Poskytovateľ vystaví Klientovi faktúru buď v papierovej podobe alebo Klientovi takýto doklad odošle na ním zadanú e-mailovú adresu.

VI. Odstúpenie od zmluvy

1. Klient, ktorý uzavrel s Poskytovateľom zmluvu o poskytovaní Služieb (ďalej len „ZoPS“) alebo kúpnu zmluvu, ktorej predmetom je kúpa Tovaru (ďalej len „KZ“), je ako spotrebiteľ oprávnený od týchto odstúpiť aj bez udania dôvodu, a to formou písomného odstúpenia doručeného na adresu Poskytovateľa a/alebo e-mailom na adrese gynfyzio@gmail.com.

2. Klient je oprávnený od KZ odstúpiť bez udania dôvodu najneskôr do 14 kalendárnych dní odo dňa prevzatia Tovaru, inak v lehote v zmysle príslušného všeobecne záväzného právneho predpisu. Lehota sa považuje za zachovanú aj v prípade, že odstúpenie bolo odoslané Poskytovateľovi v posledný deň lehoty podľa predchádzajúcej vety.

3. Od ZoPS je Klient oprávnený odstúpiť najneskôr do úplného poskytnutia Služby a/alebo absolvovania termínu poskytnutia Služby, ktorý je predmetom plnenia podľa ZoPS.

4. V prípade odstúpenia od KZ sa táto od počiatku zrušuje a zmluvné strany sú povinné vrátiť si všetky navzájom poskytnuté plnenia.

5. Cena tovaru bude Klientovi vrátená po úplnom vrátení Tovaru: a) v hotovosti, pokiaľ Klient vykonal platbu za Tovar v hotovosti, a to ihneď po vrátení Tovaru v prevádzke Poskytovateľa; alebo b) bankovým prevodom, pokiaľ Klient vykonal platbu za Tovar platobnou kartou alebo bezhotovostným prevodom, a to najneskôr do 5 pracovných dní odo dňa vrátenia Tovaru na bankový účet Klienta, ktorý Poskytovateľovi na tento účel Klient poskytne.

6. Klient nie je oprávnený odstúpiť od KZ, ktorej predmetom je predaj Tovaru, ktorý: a) podlieha rýchlej skaze; b) môže byť vzhľadom na svoju povahu neoddeliteľne zmiešaný s iným Tovarom; c) je uzavretý v ochrannom obale, ktorý nie je vhodné vrátiť z dôvodu ochrany zdravia alebo z hygienických dôvodov a ktorého ochranný obal bol po dodaní porušený.

VII. Doručovanie

1. Pokiaľ nie je v týchto VOP uvedené inak, zmluvné strany si môžu všetku písomnú korešpondenciu vzájomne doručovať prostredníctvom e-mailu. 2. Klient doručuje Poskytovateľovi korešpondenciu na emailovú adresu gynfyzio@gmail.com. Poskytovateľ doručuje Klientovi korešpondenciu na emailovú adresu požadovanú Klientom.

VIII. Ochrana osobných údajov

Poskytovateľ týmto vyhlasuje, že pri spracúvaní osobných údajov zabezpečí poskytnutie dostatočných záruk na implementáciu vhodných technických a organizačných opatrení a takým spôsobom, aby spracúvanie spĺňalo požiadavky Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES (ďalej len „GDPR“) a zabezpečí ochranu práv dotknutých osôb. Poskytovateľ sa zaväzuje zabezpečiť, aby dotknutým osobám, najmä, nie však výlučne Klientom, ktorých osobné údaje sú poskytované Poskytovateľovi, oznámil a sprístupnil informačnú povinnosť Poskytovateľa v zmysle GDPR. IX. Záverečné ustanovenia

1. Všetky a akékoľvek dojednania medzi zmluvnými stranami sa spravujú právnym poriadkom Slovenskej republiky a najmä, pokiaľ nie je uvedené inak, zákonom č. 40/1964 Zb. Občianskym zákonníkom.

2. Práva Klienta, ako spotrebiteľa vyplývajúce zo všeobecne záväzných právnych predpisov nie sú týmito VOP žiadnym spôsobom dotknuté.

3. Prípadné spory sa Zmluvné strany zaväzujú riešiť vzájomnou dohodou k zachovaniu spokojnosti a dobrého mena obidvoch zmluvných strán. V prípade neúspešného zmierlivého vyriešenia vzniknutej záležitosti budú na rozhodovanie príslušné všeobecné súdy Slovenskej republiky.

4. Všetky vecné práva a práva duševného vlastníctva k Webovej stránke Poskytovateľa, najmä autorské práva k obsahu, vrátane rozvrhnutia stránky, fotiek, videí, grafiky, ochranných známok, loga Poskytovateľa a ďalšieho obsahu a prvkov, prináležia výlučne Poskytovateľovi a tieto nesmú byť akýmkoľvek spôsobom a za akýmkoľvek účelom použité treťou osobou bez vopred daného písomného súhlasu Poskytovateľa.

5. Znenie týchto VOP je Poskytovateľ oprávnený kedykoľvek meniť a dopĺňať. Týmto ustanovením však nie sú dotknuté práva a povinnosti zmluvných strán vzniknuté za trvania účinnosti predchádzajúceho znenia obchodných podmienok. Každá zmena VOP bude zo strany Poskytovateľa náležite Klientom oznámená.

6. Poskytovateľ si vyhradzuje právo v odôvodnených prípadoch neuzavrieť s akoukoľvek treťou osobou akúkoľvek zmluvu a/alebo vstúpiť do zmluvného vzťahu s takouto treťou osobou, najmä pokiaľ táto už skôr podstatným spôsobom porušila zmluvu a/alebo VOP.

7. Ponukou a cenou Služieb a Tovaru je Poskytovateľ viazaný v deň, kedy je táto uverejnená v cenníku Poskytovateľa alebo v prevádzke Poskytovateľa.

8. Zakúpením Tovaru, objednaním Služieb a/alebo uzatvorením ZoPS prejavuje Klient svoj výslovný súhlas s týmito VOP a zároveň prehlasuje, že sa s týmito VOP mal možnosť oboznámiť pred samotným zakúpením Tovaru, objednaním Služieb a/alebo uzatvorením ZoPS. Tieto VOP sú verejne dostupné na internetovej adrese www.gynfyzio.sk

9. Ak je niektoré ustanovenie VOP neplatné alebo neúčinné, alebo sa takým stane, nie je tým dotknutá platnosť a účinnosť ostatných ustanovení týchto VOP.