VZDELAVANIE


Vzdelávací kurz pre fyzioterapeutov: Fyzioterapia dysfunkcie svalov panvového dna a inkontinencie moču

Fyzioterapia dysfunkcie svalov panvového dna
a inkontinencie moču
akreditovaný rozhodnutím Ministerstva zdravotníctva SR

Počet hodín.....40                                                                   
Počet kreditov.....24
Pokladáme za veľký úspech získanie akreditácie MZSR pre daný kurz
sústavného vzdelávania. Uvedený kurz je prvý na Slovenku, počas ktorého
máte možnosť sa učiť od skúsených odborníkov (fyzioterapeutky, gynekológ
a urológ) s kontinuálnou dlhoročnou praxou v odbore. Uvedení odborníci
Vám odovzdajú dlhoročné skúsenosti ktoré zahŕňajú komplexné informácie
a veľmi cenné informácie,  vrátane inovatívnych diagnosticko-
terapeutických poznatkov v súlade s najnovšími trendmi vo svete, ako napr.
vyšetrenie svalov panvového dna perineometrom a 2D a 3D/4D ultrazvukom
a problémy diferenciálnej diagnostiky a následnej liečby dysfunkcie svalov
panvového dna .  
Uvedené vzdelávanie je veľmi komplexné, zahrňuje problematiku nižšie
uvedených oblastí:
1.     špecifiká fyzioterapie pri stresovej inkontinencii moču
2.     špecifiká fyzioterapie  pri hyperaktívnom mechúre
3.     špecifiká fyzioterapie  pri hyperaktívnom panvovom dne
4.     špecifiká fyzioterapie pri neurogénnej inkontinencii moču
5.     špecifiká fyzioterapie a dysfunkcie panvového dna a panvy
v tehotenstve
6.     príprava panvového dna na pôrod 
7.     bolesti panvy a driekovej oblasti
8.     špecifiká fyzioterapie panvového dna a dysfunkcie panvy po pôrode
9.     špecifiká fyzioterapie u prolapsov 
10.  špecifiká fyzioterapie  u seniorov s únikom moču

11.  špecifiká fyzioterapie u športovkýň s únikom moču
12.  prierez výsledkov vlastných výskumných štúdii v danej problematike,
publikovaných v prestížnych svetových časopisoch 
Nadobudnutie kompetencií v daných úkonoch: 
1.     Cielená anamnéza u pacienta so stresovou inkontinenciou moču
a hyperaktívnym mechúrom, hyperaktívnym panvovým dnom
2.     Fyzioterapeutická diagnostika funkcie hlbokých svalov trupu, vyšetrenie
panvy 
3.     Fyzioterapeutická diagnostika funkcie svalov panvového dna
prostredníctvom 2D a 3D/4D ultrazvuku, perineometrom a palpáciou per
vaginam
4.     Edukácia pacienta s dysfunkciou svalov panvového dna a únikom moču
5.     Cielená fyzioterapeutická liečba stresovej, zmiešanej inkontinencie
moču a hyperaktívneho mechúra a hyperaktívneho panvového dna 
 Spôsob ukončenia: úspešné zvládnutie písomnej a praktickej skúšky
Organizátor a vzdelávacia ustanovizeň: InkoFórum, o.z.
Kontakt : info@inkoforum.sk, 0908 133 051
Prihlášky posielať e-mailom na: info@inkoforum.sk, následne po posúdení
garantom kurzu budete informovaná o zaradení do kurzu. 
Ku prihláške doložiť: 
Potvrdenie od zamestnávateľa o rokoch praxe- doložiť
Potvrdenie o ukončení štúdia v odbore fyzioterapeut – doložiť- notárom
overenú kópiu. 
Na kurz si je potrebné  pohodlné oblečenie a fajn je aj sukňa. Počítajte
prosím s vaginálnym palpačným a prístrojovým vyšetrením svalov
panvového dna, ktoré je nutné aby ste ovládali z pohľadu pacientky a aj
fyzioterapeutky. 
 Podmienky na zaradenie do certifikovaného kurzu

1.     vysokoškolské vzdelanie prvého a druhého stupňa v študijnom odbore
fyzioterapia a/alebo VOV v odbore fyzioterapia
2.     najmenej dvojročná štandardná fyzioterapeutická prax
 Lektori fyzioterapeuti: 
doc. PhDr. Magdaléna Hagovská, PhD., Cert.MDT
Mgr. Zuzana Woleková
Kontakt na odborného garanta: doc. PhDr. Magdaléna Hagovská, PhD.,
Cert.MDT, MPH: e-mail: magdalena.hagovska@gmail.com 

Cena 500 eur
A
30.11.štvrtok -1.12.piatok 2023
Gynfyzio , Rusovce, Balkanska 53, Bratislava 851110
B
27-28.1.2024
PelvicFyzio – Fyzioteerapia v urológii, gyneekológii a vetrebrológii, Jarmočná 2 Košice